MTPP

Nasza działalność

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnych:

 • kanałów i prze­wodów wenty­la­cyjnych
 • cen­tral wenty­la­cyjnych i wymi­en­ników ciepła
 • anemostatów, prze­pust­nic, tłu­mików

Piaskowanie — czyszczenie strumieniowo-ścierne stali, kamienia, betonu i drewna

 • sodą
 • gran­u­latem szk­lanym
 • elek­troko­run­dem
 • gar­netem
 • piask­iem

Montaż, czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjnych

 • fun­coili
 • splitów

Piaskowanie

Nasze przed­siębiorstwo spec­jal­izu­je się w czyszcze­niu stru­mieniowo-ściernym dla prze­mysłu oraz wszędzie tam, gdzie ist­nieje potrze­ba skutecznego, bez­piecznego i eko­log­icznego oczyszczenia powierzch­ni. Czyszczenia real­izu­je­my w nowoczes­nej tech­nologii, która daje przewagę trzykrot­nie szyb­szego oczyszczenia dzię­ki wysok­iej pręd­koś­ci (965km/h) wyrzu­tu stru­mienia, jaką zapew­nia nam nasz sprzęt; przy małej pręd­koś­ci stru­mienia, jak w zwykłych piaskarkach, czyś­ci­wo odbi­ja się, zami­ast rozbi­jać, czyli tylko niek­tóre gran­ul­ki czyś­ci­wa rozbi­ja­ją się i uwal­ni­a­ją energię, a to powodu­je utratę sprawnoś­ci i czyś­ci­wa.

Oczyszcza­my:

 • bezpyłowo i na sucho
 • bez uszkadza­nia powierzch­ni
 • chron­imy środowisko dzię­ki zas­tosowa­niu sody
 • nasz sprzęt jest mobil­ny — może­my dojechać do klien­ta

Nasze realizacje

Czyszczenie wentylacji?

Niespraw­na wenty­lac­ja to duży prob­lem, z rozwiązaniem którego najlepiej poradzą sobie pro­fesjon­al­iś­ci. Ponieważ powi­etrze we wszys­t­kich pomieszczeni­ach ule­ga zanieczyszcze­niu, należy zad­bać o to, by było one reg­u­larnie wymieni­ane, co zapew­nia właśnie wenty­lac­ja. Nieste­ty, na skutek wielu czyn­ników może ona przes­tać dzi­ałać, w związku z tym koniecz­na będzie pomoc fachow­ców.

Podstawy prawne:

w spraw­ie szczegółowych wyma­gań, jaki­mi powin­ny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod­mio­tu wykonu­jącego dzi­ałal­ność leczniczą

w spraw­ie wyma­gań higien­iczno-san­i­tarnych w zakładach pro­duku­ją­cych lub wprowadza­ją­cych do obro­tu środ­ki spoży­w­cze

w spraw­ie warunk­ów tech­nicznych, jakim powin­ny odpowiadać budyn­ki i ich usy­tuowanie

Nasza fir­ma ofer­u­je Państ­wu pomoc w rozwiąza­niu prob­lemów w zakre­sie insta­lacji i dezyn­fekcji wenty­lacji. Korzys­tamy wyłącznie z najlep­szego sprzę­tu, a nasi pra­cown­i­cy posi­ada­ją doświad­cze­nie oraz niezbędne umiejęt­noś­ci, zatem gwaran­tu­je­my najlep­szy ser­wis wenty­lacji, o czym przekon­ały się już Katow­ice i pob­liskie miejs­cowoś­ci. Dowiedz się więcej o nas, naszej ofer­cie i cen­niku.
Dzi­ałamy na rynku z powodze­niem od 2013 r.
Zapew­ni­amy najwyższy stan­dard czys­toś­ci z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych tech­nologii. Do pro­ce­su czyszczenia uży­wamy spec­jal­isty­cznych urządzeń czyszczą­cych pneu­maty­cznych lub elek­trycznych pozwala­ją­cych na skuteczne czyszcze­nie kanałów wenty­la­cyjnych w odległoś­ci nawet do 40m. od rewiz­ji.
Nasze urządzenia wyposażone są w sekc­je fil­trów HEPA dzię­ki czemu nie wyma­ga­ją wyrzu­tu powi­etrza na zewnątrz. Do dezyn­fekcji uży­wamy jedynie bez­piecznych i sprawd­zonych środ­ków speł­ni­a­ją­cych pol­skie normy.