Czyszczenie klimatyzacji — cennik

  • Czyszcze­nie kanałów wenty­la­cyjnych: od 15zł za mb
  • Przegląd kanałów wenty­la­cyjnych kamerą inspekcyjną (kolor, HD): od 50zł na punkt
  • Badanie lab­o­ra­to­ryjne czys­toś­ci powierzch­ni (ogól­na licz­ba bak­terii) nor­ma PB/BB/23/A:01.03.212: od 100zł na punkt
  • Przegląd kli­matyza­cji: od 200zł
  • Podane kwoty są cena­mi ori­en­ta­cyjny­mi. Dokład­nie wyliczenia po oględz­i­nach.