Najczęściej zadawane pytania

Nie tylko w Polsce, ale w każde miejsce w Europie. Koszt trans­portu jest obliczany indy­wid­u­al­nie dla każdego pro­jek­tu.

Możli­woś­ci naszego sprzę­tu w połącze­niu z naszym doświad­cze­niem w branży spraw­ia­ją, że jesteśmy w stanie pode­j­mować się zadań praw­ie niemożli­wych. Najlepiej będzie skon­tak­tować się bezpośred­nio przez for­mu­la­rz kon­tak­towy lub zadz­wonić pod nasz numer tele­fonu.

Ewen­tu­al­ny dojazd do klien­ta, koszt czyś­ci­wa, koszt pali­wa oraz koszt obsłu­gi pra­cown­iczej.

Tak, oczy­wiś­cie; przy dłu­gotr­wałych pro­jek­tach nasz cen­nik sta­je się bardziej elasty­czny.

Soda jako jedyne czyś­ci­wo jest abso­lut­nie nieszkodli­wa dla środowiska jak i również ludzi. Wystar­czy ją spłukać wodą.