Działamy na rynku z powodzeniem od 2013 r.

Nasza fir­ma ofer­u­je Państ­wu sze­ro­ki wach­larz usług dedykowanych dla prze­mysłu, biz­ne­su, oraz klien­tów indy­wid­u­al­nych. Spec­jal­izu­je­my się w czyszczeni­ach stru­mieniowo ciśnieniowych, czyszczeni­ach kanałów wenty­la­cyjnych, oraz utrzy­ma­niu linii i maszyn pro­duk­cyjnych. Dla utrzy­ma­nia najwyższej jakoś­ci ofer­owanych usług, a także bez­pieczeńst­wa sto­su­je­my najnowsze dostęp­ne na rynku tech­nolo­gie i urządzenia. Korzys­tamy wyłącznie z najlep­szego sprzę­tu. Nasi pra­cown­i­cy posi­ada­ją doświad­cze­nie oraz niezbędne umiejęt­noś­ci, zatem gwaran­tu­je­my najwyższy stan­dard ser­wisu. Dowiedz się więcej o nas, naszej ofer­cie i cen­niku czyszczenia wenty­lacji oraz piaskowa­nia.

Zaufali nam m.in.

  • Lead­ec Sp. z o.o.
  • Przed­siębiorstwo Komu­nikacji Miejskiej
    Sp. z o.o.
  • Bel­maflex Pol­s­ka Sp. z o.o.
  • Dambud 2 Spół­ka Komandy­towa